Misja przedszkola „Akademia Fantazji”

Misję Publicznego Przedszkola „Akademia Fantazji” określają słowa prekursora współczesnej myśli pedagogicznej J. Korczaka

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

Każde dziecko rodzi się z własnym wewnętrznym potencjałem, który go pcha do zdobywania kolejnych umiejętności , doświadczania świata i odczuwania nowych doznań. Trzymając się tej tezy nasi nauczyciele i pracownicy swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem służą dobru dziecka. Poprzez stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, kreatywności i odkrywania nowych zjawisk przez dziecko.

Wizja przedszkola „Akademia Fantazji”

Przedszkole „Akademia Fantazji” jest przedszkolem otwartym i skupionym na możliwościach i potrzebach naszych wychowanków. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, poszukiwania twórczych rozwiązań i wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.

 • Przedszkole jest placówką kreatywną, innowacyjną nastawioną na rozwój i sukces.
 • Praca przedszkola umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Wszyscy pracownicy rozumieją potrzeby dzieci i dbają  o tworzenie dobrej atmosfery sprzyjającej akceptacji każdego dziecka.
 • Przedszkole stwarza każdemu dziecku możliwość samorealizacji, współdziałania z rówieśnikami i dziećmi młodszymi, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.
 • Nauczyciele wspierają zdolności i zainteresowania dzieci, wprowadzają kreatywne pomysły w organizacji edukacji dzieci.
 • Nasze przedszkole jest placówką, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo oraz przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom atmosferę.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre wzajemne  kontakty i skuteczną komunikację.
 • Przedszkole rozwija u dzieci zdolności artystyczne realizując Podstawę programową wychowania przedszkolnego, warsztaty artystyczne oraz zapewniając bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego i kreatywnego rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.
 • Przedszkole kształtuje wartości moralne w dzieciach oraz uczy ich życia w społeczeństwie.
 • Uczymy bycia wrażliwym na dobro, piękno, uczymy tolerancji.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole jest otwarte na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola.
 • Przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Przedszkole zapewnia możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Przedszkole jest placówką w której pracownicy charakteryzują się umiejętnością współdziałania w zespole, kreatywnością, otwartością na zmiany, dbałością o rozwój zawodowy.

Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi”

 Janusz Korczak